Flemming Brank

Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget

Budgettale 2013

Tiden stiller store krav til os. Økonomien er en udfordring. Også for Frederiksberg. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi styrer sikkert gennem ”de oprørte vande” med fokus på til stadighed at blive mere effektive og bruge pengene fornuftigt og velovervejet.

Selvom økonomien er under pres, skal vi ikke gå på kompromis med vore værdier og den faglige kvalitet i opgaveløsningen, som Frederiksberg Kommune kendes for.

Borgeren skal altid være i centrum. Hvad enten vi tænker på sundhed, omsorg eller andre områder.

Frederiksberg skal fortsat være et trygt og godt sted at bo og leve på for alle borgere.

Jeg mener, at det forslag til budget, som er fremlagt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, er et balanceret forslag, som giver mulighed for udvikling på området, men også viser stor økonomisk ansvarlighed.

Budgettet er en god mulighed for politisk drøftelse, prioritering og samarbejde om den gode løsning – det gode budget. Et budget som understøtter Frederiksberg som byen hvor livskvalitet og den enkelte borger er i centrum. En udfordret økonomi kan være lejligheden til nytænkning. Vi har store ambitioner på udvalgets område og det kan derfor være muligheden for at gå nye veje indenfor pleje og omsorg samt at udvikle sundhedsområdet så vi kan bevare den høje kvalitet i vores ydelser.

Vi har i 2012 haft et godt samarbejde i udvalget, som jeg gerne her vil sige alle stor tak for. Jeg føler mig forvisset om, at vi igennem budgetforhandlingerne, og den store indsats som alle bidrager med, når et fokuseret resultat på udvalgets område.

Vi er godt i gang med en ny ældrepolitik – i dialog med bl.a. Ældrerådet. Det væsentlige i den proces der er lagt op er inddragelsen af civilsamfundet – dialogen med borgere og foreninger. Gennem workshops, dialogmøder og interview inddrager vi borgerne på en ny måde. Vi sætter i praksis borgeren i centrum. Nu gælder det så om, at politikken kommer til at leve og gøre gavn i virkeligheden. Så der skal bruges kræfter på implementeringen i 2013.

I 2012 har vi også gennemført et projekt ”Træning til hverdagen” med træning af udvalgte hjemme-hjælpsmodtagere, så den enkelte borger kan mere selv, får højere livskvalitet og bliver mindre afhængig af hjælp udefra. Der er stort potentiale i at udbrede træningen fremover, ikke mindst økonomisk.

Vi har også gjort en stor indsats for, at borgere efter hospitalsindlæggelse og ophold på Rehabiliteringsen-heden hurtigere kan komme hjem, styrker funktionsevnen via træning og i det hele taget får hjælp til at blive mere sund, tryg og selvhjulpen. Blandt andet så borgerne undgår unødige og belastende genindlæg-gelser. Også det projekt har interessante perspektiver for fremtiden, som vi skal være meget opmærksomme på.

 

Endelig har vi også taget fat på fx at undersøge intelligent brug af ny teknologi i hjemmehjælpen, og på den meget vigtige og store opgave med at modernisere og bygge nye plejeboliger, så de lever op til borgernes fremtidige behov.

I 2013 er der mange gode ting, som kan bidrage til, at vi kan gøre det endnu bedre for vore borgere. Ja ofte er det bedst, at vore velfærdsløsninger for fx udsatte grupper og ensomme bygger på gode partnerskaber med frivillige, hvor vi udnytter hinandens viden og fordele. Det ser jeg gerne, at vi udvikler endnu mere i det kommende år.

Jeg vil også lægge vægt på at styrke trygheden og dialogen i bred forstand. Både gennem fx nye digitale netværk og vores nødkalds-løsninger.

Tildelingen af hjælpemidler skal være hurtigere og sagsgangene mere effektive, og vi skal have styrket indsatsen for fx kronikerne og de socialt udsatte med bl.a. mere sammenhængende forløb.

Det lokale sundhedsvæsen skal udvikles yderligere med borgeren i centrum, udgående sygeplejersketeam, ny teknologi osv. Frederiksberg Kommune er fortsat parat til at tage vores del af ansvaret i forhold til de andre aktører inden for sundhedsvæsenet. Også i et fortsat godt samarbejde med de lokale hospitaler. Vi tager bolden op igen fra 2011 med bred opbakning i den samlede kommunalbestyrelsen!

Så der er mange muligheder for også i 2013 at udvikle vore tilbud til borgerne inden for både sundheden og omsorgen. Det vil jeg glæde mig til – i et fortsat godt samarbejde med hele udvalget.

Budget tale

Budget tale for Flemming Brank(C),
formand for Sundheds- og omsorgsudvalget, ved den fortsatte
1. behandling af Frederiksberg Kommunes budget for 2011.

Onsdag den 8. september 2010

Frederiksberg – den attraktive by, med højt serviceniveau:

Det er populært at bo og leve i Frederiksberg Kommune – snart bliver vi mere end 100.000 frederiksbergere, kunne vi i mandags høre borgmesteren fortælle.

De unge børnefamilier vælger Frederiksberg til og lader samtidig deres børn vokse op i den underfundige og spændende by, med de mange grønne åndehuller.

Men også for ældre medborgere er Frederiksberg en attraktiv by at leve og blive ældre i.

Når – eller hvis, behovet for hjælp opstår, så tilbyder kommunen et højt serviceniveau og et finmasket net – med en bred vifte af forskellige muligheder for hjælp og støtte.

Uagtet kommunens ønske om at fortsætte det høje serviceniveau, er også Frederiksberg Kommune blevet mødt med de økonomiske krav, der – af flere grunde, gælder for landets kommuner i disse år.

Det økonomiske råderum er blevet mindre, og vi er tvunget til at kigge med nye øjne på de opgaver, tilbud og ydelser, kommunen leverer både indadtil i organisationen og udadtil hos borgerne.

Med andre ord er vi i budget 2011 nødt til i højere grad, at prioritere kommunens velfærdsydelser – for at sikre, at kommunens midler bruges helt rigtigt til gavn for os alle og til glæde for de borgere, der trænger mest til hjælp og støtte.

For nogle af byens ældre medborgere vil denne prioritering betyde, at de vil opleve at nogle af de ydelser, de modtager i dag, skal justeret i forhold til deres eksakte behov – dette kan være både i nedadgående retning, men bestemt også i opadgående retning.

Opmærksomhed på Sundheds- og omsorgsområdet:

Sundheds- og Omsorgsområdet er et af de kommunale serviceområder, der påberåber sig allermest opmærksomhed – og med god grund.

Dels er der stadige behov for at få defineret, endelige ansvars- og opgavemæssige områder med de andre sundhedsaktører – nemlig de praktiserede læger og især hospitalerne. Det man i daglig tale kalder for ”opgaveglidningen”.

Dels har vi i kommunen en stor opgave i, hele tiden, at omstille vores driftsorganisation til den nye virkelighed, hvor kommunen er blevet, og stadig udvikler sig som, en væsentlig sundhedsaktør. En opgave vi har været ombord i lige siden kommunalreformen og hvor vi med kommunens stadig nye sundhedscenter er nået ganske langt.

Derudover er der konkret to indsatser, jeg mener skal fremhæves her.

Den ene indsats vedrører den igangværende modernisering af plejeboligerne i kommunen.

Det er et storstilet projekt, som har løbet siden 2005, og som er blevet yderligere konsolideret med plejeboligforliget indgået i august måned med samtlige kommunalbestyrelsens partier.

Den anden indsats vedrører – det nye fokus på træning og rehabilitering, som afgørende elementer i de sundheds- og omsorgsydelser, kommunen skal levere overfor byens ældre medborgere.

Træning til hverdagen….

Her er målsætning helt klar: Vi vil, og kan skabe øget livskvalitet for kommunens ældre medborgere, gennem styrkelsen af fysiske, sociale og kognitive færdigheder. Dette således at hjemmehjælp fra kommunens side udskydes så længe som muligt – til gavn for både borgere og kommunens økonomi.

Til dette sidste formål er også jeg tilfreds med og glad for, at flertallet som en del af budgettet for 2011 iværksætter projekt ”Træning til hverdagen”, der som et helt centralt omdrejningspunkt har rehabilitering, med udgangspunkt i den enkelte borgers mulighed og behov.

Der er for mig at se, masser af perspektiv i denne form for rehabilitering – både for borgeren og for kommunen. De foreløbige erfaringer fra et tilsvarende projekt i Fredericia Kommune indikerer, at der er positive effekter ved at opprioritere rehabiliteringsindsatsen.

Mine forventningerne til projektet er store – ligesom ambitionerne om at gøre en positiv forskel for både borgere, medarbejdere og kommunens økonomi også er det.

Plejeboligforliget:

For så vidt angår det første, nemlig moderniseringen af plejeboliger – så er det glædeligt, at forligspartierne atter – altså os alle sammen, er blevet enige om en ny model.

Denne vil i de kommende år, være med til at sikre kommunens plejekrævende ældre moderne og tidssvarende boliger – og for personalet, sikre gode og topprofessionelle arbejdsmiljøer.

Ambitionerne for plejeboligområdet er store, og det er en vigtig opgave for os politikere, at gå forrest på dette velfærdsområde og indfri disse ambitioner og med det nyligt indgåede plejeboligforlig udmærker Frederiksberg Kommune sig atter som en af de kommuner i landet, der tilbyder ældre medborgere nogle af de allerbedste boliger.

Under ét betyder forliget, at der fra 2011afsætter ca. 200 mio. til modernisering af plejeboligerne de kommende 4 år. Moderniseringen finder sted i etaper, under størst mulig hensyntagen til de nuværende beboere og naturligvis med massiv inddragelse af medarbejdere, ledere, beboerrepræsentanter og andre relevante interessenter.

Som et centralt element i det nye plejeboligforlig indgår, at der opføres 58 plejeboliger på Borgmester Fischers Vej. En del af boligerne skal de første år anvendes til såkaldte ”bufferboliger” for moderniseringsprojektet. I tilknytning hertil lukkes det lille plejehjem Lioba, og beboere og personale herfra, flytter samlet til de nye og moderne plejeboliger på Flintholm.

Flytningen forventes at kunne ske 1. december 2010. Dernæst vil de ledige boliger på Lioba skulle benyttes til rehabiliteringspladser, i lighed med det center kommunen driver i Valby, idet de nuværende døgnpladser fra Diakonissestiftelsens Døgnenhed overflyttes til Lioba, forventeligt senest i efteråret 2011.

Modellen med at Liobas beboere overflyttes til Flintholm, og at døgnopgaven hjemtages fra Diakonissestiftelsen vil skabe en bedre sammenhæng i opgaveløsningen på et tidligere tidspunkt, ligesom ønsket om en faglig udvikling på døgnområdet bedre, vil kunne tilgodeses.

Samtidig giver forliget mulighed for bedre fysisk indrettede genoptræningspladser, blandt andet i form af enestuer. Endelig er det med til at sikre, at kommunen totalt set har et fornuftigt forhold mellem udbud og efterspørgsel efter plejeboliger.

Alt i alt, er der tale om et område hvor forligspartierne har været med til at sikre, moderne plejeboligstandarder med udgangspunkt i en udfordret økonomisk virkelighed.

Dagcentre og daghjem:

Også på kommunens dagcentre og daghjem vil synet på den enkelte borger og pågældendes behov stå som et centralt omdrejningspunkt i de kommende år.

For at sikre, at kommunens dagcenterkapacitet tilpasses antallet af brugere, vil budgetforligsparterne tilpasse dagcentrene det aktuelle behov. Det kommer til at betyde, at indholdet for nogle tilbuds vedkommende skal justeres.

Samlet set er det imidlertid ambitionen, at sammensætte et stærkere og mere målrettet dagcenter- og daghjemstilbud til de borgere, der har brug for det. Til brug herfor skal der udarbejdes en analyse, der beskriver, og vurderer, de mange rigtig gode tilbud, som eksisterer i dag samtidig med at den fremtidige rækkevidde af disse tilbud skal belyses. I Sundheds- og Omsorgsudvalget vil vi naturligvis følge analysens konklusioner op med en solid oplysningskampagne, der skal styrke målgruppens muligheder for at vælge de tilbud, som matcher den enkelte borger.

Velfærdsteknologier:

Et andet meget spændende område, der i de kommende år vil komme et endnu stærkere fokus på, er de velfærdsteknologiske muligheder, som eksisterer som supplement til den pleje og omsorg, der i dag ydes på velfærdsområdet.

Nu må man ikke tro, at maskiner skal overtage alle de arbejdsopgaver, der i dag håndteres af dygtige og engagerede medarbejdere. Rationalet og mulighederne i brugen af velfærdsteknologi består i at sikre værdigheden og selvhjulpenheden for den ældre, forbedre arbejdsmiljøet for personalet, så uhensigtsmæssige løft og stræk undgås og endelig, at kunne frigøre personaleressourcer til at varetage andre og måske mere krævende pleje- og omsorgsopgaver.

I forbindelse hermed, er besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for det velfærdsteknologiske område i løbet af 2011. Strategien skal være med til at vise vejen for de muligheder, perspektiver og ikke mindst gevinster, som eksisterer på området. Allerede nu arbejdes der ”på de indre linjer” med at afdække de erfaringer og muligheder, man andre steder i det kommunale landskab har gjort sig mht. brugen af velfærdsteknologi på pleje- og omsorgsområdet.

Udbudsopgaven

Et sidste interessant område jeg vil nå at runde, vedrører udbudsopgaven på pleje- og omsorgsområdet.

Frederiksberg Kommune har gennem mange år, og med rigtig gode erfaringer udbudt en række opgaver på hele velfærdsområde. For borgerne er der i dag således frit valg af hjemmeplejeydelser – rengøring, madlavning m.m.

Men også på plejehjemmene har vi i kommunen en udstrakt erfaring med eksterne leverandører, idet 8 af vores 12 plejehjem og plejecentre drives af selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen.

Vi har, ligesom mange andre kommuner, rigtig god erfaring med at udbyde de standardiserede /ikke-plejerettede opgaver, som mad og rengøring til private firmaer.

Til gengæld er der knapt så mange erfaringer, når det kommer til de plejekrævende opgaver. Men det er et område, som har Sunheds- og Omsorgsudvalgets bevågenhed og som kommunen på sigt vil kunne hente gevinster ved at realisere. Dels fordi borgerne får flere valgmuligheder, i form af flere udbydere, og dels fordi konkurrencesituationen mellem udbydere er med til at sænke omkostningerne.

Afrunding

Det var mange områder at vende i den samme tale, men jeg fremhæver dem, fordi de alle har fået plads og rum i det brede budgetforlig for 2011.

Jeg føler mig overbevist om, at det forlig, der er ved at blive indgået for økonomien 2011, på forsvarlig vis er med til at sikre rigtig gode rammer for udvikling og faglig fokus til glæde for borgere og ansatte. Budgettet giver samtidig grobund for, at vi kan fortsætte arbejdet med at alle skal have muligheden for at leve en meningsfuld og værdig tilværelse.

I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle medlemmerne af Sundheds- og Omsorgsudvalget for et meget kvalificeret arbejde samt for en meget konstruktiv og positiv dialog om de mange svære områder. Jeg ser frem til fortsat samarbejde.

Men der skal naturligvis også lyde stor tak til de mange personalegrupper, der hver dag er med til at løfte den store og meget vigtige opgave, det er, at levere velfærdsydelser af en høj kvalitet til byens borgere.

Lad mig her, for én gang skyld, fremhæve en enkelt, men stor personalegruppe, der her hen over sommeren ganske urimeligt og ufortjent, blev udstillet i offentligheden, grundet nogle ganske fås ringe arbejdsmoral – i øvrigt ansat i en hel anden kommune. Herfra – og jeg tror jeg taler på salens vegne, skal der, helt specielt i denne situation, lyde en stor og anerkendende tak til kommunens hjemmepleje for en altid stor og engageret indsats overfor byens borgere.

Endelig, når jeg nu er ved takken, vil jeg også gerne takke embedsværket i SSA, for på – ”stilsikker” maner, at implementere de tiltag, der er nødvendige for fortsat at kunne præstere et af de bedste – hvis ikke det bedste Sundheds- og Omsorgsområder på det kommunale landkort.

I gør alle en stor indsats og er med til at gøre den forskel, som betyder at Frederiksberg, for os som bor her, er noget ganske særligt.

Tak.

Svar på læserbrev i Frederiksberg Bladet

Svar på læserbrev i Frederiksberg Bladet tirsdag den 27. april af Niels Olaf Gudme, Frederiksberg Allé 16 vedr. ny indkøbsordning

Niels Olaf Gudme anfører i sit læserbrev, at ny indkøbsordning for hjemmehjælpsmodtagere giver borgerne dårligere service og et ringere udvalg af dagligvarer.

Jeg er ikke enig heri, og læserbrevet indeholder desværre en del misforståelser, som jeg herved gerne vil rette op på.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010 vedtaget, at borgere med behov for indkøb af dagligvarer som udgangspunkt skal benytte sig af kommunens godkendte leverandører af dagligvarer i stedet for at anvende hjemmehjælp til at købe ind. Dette er ikke en serviceforringelse for borgerne, da dagligvarerne ligeså godt kan leveres af en købmand som af en hjemmehjælper.

For at tilgodese de visiterede borgere, som ønsker at handle i andre butikker, f.eks i Irma, har Sundheds- og Omsorgsudvalget fra den 1. december 2009 besluttet, at de kan få et servicebevis i stedet for at gøre brug af en af kommunens godkendte leverandører af dagligvarer. Dette kan Niels Olaf Gudme også få ved henvendelse til Visitationsenheden.

De borgere der ønsker et servicebevis vil få tilsendt nogle servicebeviskuponer, som kan anvendes som betalingsmiddel til de butikker, som vil levere dagligvarerne hjem til bopælen. Butikken kan så få betaling ved fremsendelse af en elektronisk faktura til kommunen sammen med de udleverede kuponer. Jeg kan anbefale Niels Olaf Gudme at forhøre sig hos den lokale Irma, om de vil levere hans dagligvarer mod kommunal betaling.

Borgeren kan også anvende servicebeviskuponen til at ansætte en indkøbshjælper til at handle for sig. Indkøbshjælperen kan så handle i de ønskede butikker, og får samme betaling for levering af dagligvarerne, som afregnes til dagligvarebutikkerne. Jeg kan oplyse, at der i dag er ca. 20 visiterede borgere, som har en indkøbshjælper, som ofte er et familiemedlem. Hvis Niels Olaf Gudmes lokale Irma ikke vil levere varer hjem til bopælen, så kan dette være en mulighed for fortsat at handle i Irma.

Jeg syntes, at kommunen med ovenstående valgmuligheder har tilgodeset de ældres forskellige behov for indkøbsordninger i kommunen. Borgerne har med det nye servicebevis faktisk fået en bedre serviceordning og et større udvalg af dagligvareforretninger at vælge mellem end tidligere. Dette fordi hjemmehjælperen kun må handle i de nærliggende forretninger for at kunne overholde den afsatte tid til indkøbet. Nu kan alle de ældre få handlet, hvor de ønsker det.

Frederiksberg lever op til ansvar

De to kandidater til regionsrådet fra Socialistisk Folkeparti Lise Müller og Andreas Røpke, skriver i et læserbrev i Lokalavisen Frederiksberg, at Frederiksberg Kommune ikke lever op til sit ansvar for at hjemtage færdigbehandlede patienter fra hospitalet til plejeboliger og aflastningspladser. Jeg må her sige, at intet kunne være mere forkert.

I Frederiksberg Kommune er vi meget optaget af, at sikre de færdigbehandlede patienter det rigtige tilbud, og som ansvarlige politikere har vi derfor også handlet på de gamle tal, som gav kommunen en dårlig placering på området. Vores store indsats viser sig tydeligt i antallet af ventedage i 2009. I 2008 betalte Frederiksberg for 9.428 ventedage på hospitalerne – et tal som vi i 2009 har mere end halveret!

Løsningen på det akutte problem bestod bl.a. i at udvide kapaciteten med 72 døgnpladser på Diakonissestiftelsens Døgnenhed og 24 døgnpladser på Frederiksberg Kommunes Rehabiliteringsenhed i Valby. Den langsigtede løsning er bl.a. vores storstilede moderniseringsprojekt, hvor vi nybygger og moderniserer plejeboliger i milliardklassen

Udover at sikre pladser til borgerne har vi i 2009 også lavet en målrettet indsats for at forbedre kommunikation med hospitalerne, da mangelfuld kommunikation og/eller misforståelser også medfører ekstra ventedage for de færdigbehandlede patienter.

Som sagt har vores indsats båret frugt. I 2009 har vi mere end halveret antallet af ventedage, og vi er godt i gang med at fremtidssikre kapaciteten. Frederiksberg Kommune lever op til sit ansvar, og SFs kandidater til regionsrådet sparker åbne døre ind og udstiller deres uvidenhed om forholdene på Frederiksberg.

Genoptræningen for især de ældre borgere bliver styrket – en replik til Thyge Enevoldsen

Det er rigtigt, som Thyge Enevoldsen påpeger i sit indlæg sidste torsdag, at vi i kommunerne presses af et stigende behov for genoptræning efter at kommunerne overtog opgaven fra de gamle amter. For der har aldrig været gennemført så megen genoptræning, og der har aldrig været lavet så mange genoptræningsplaner, som efter at kommunerne fik opgaven.
Det synes vi på Frederiksberg er godt, for det betyder, at vores borgere forhåbentlig får den genoptræning, der gør det muligt i videste mulige omfang at komme hurtigt i gang igen. Men det har desværre også betydet, at vi skal bruge flere ressourcer, end hvad der fra statens side er givet til området, og derfor har specielt den vedligeholdende træning og dermed primært vores ældre borgere mærket det nye store pres.
Det er ikke rimeligt, og derfor har vi besluttet at tildele området yderligere 4,4 mio. kr., således at ventetiden til den vedligeholdende træning lever op til rimelige faglige standarter. Herudover har vi etableret 24 nye døgnpladser for færdigbehandlede borgere, som enten skal have genoptræning, eller som venter på en plejehjemsplads.
For fuldstændighedens skyld burde Thyge Enevoldsen nok have bemærket dette i sit indlæg sidste torsdag, især da beslutningen herom blev truffet endeligt i kommunalbestyrelsen den 20. april.

Rådmand Flemming Brank (C)
Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget

Nyt på Facebook

Facebook Status

Flemming Brank
14. juli 2014 at 17:17

Flemming Brank har opdateret sit coverbillede.

Facebook Picture
Flemming Branks coverbillede

Kirsten Moldam Pyh... håber, I kan holde til det :)

14. juli 2014 at 23:57

1

Hej Flemming. Jeg ville lige give besked om, at jeg og min region er kommet på facebook med denne side, så nu er det muligt at like os og følge lidt med, og også kontakte os den vej, hvis der er behov for det. Mange hilsner fra Tine Nielsen, formand for danske fysioterapeuter i region hovedstaden.

Flemming Brank
25. november 2013 at 17:52

Flemming Brank har opdateret sit coverbillede.

Facebook Picture
Flemming Branks coverbillede
Flemming Brank
17. november 2013 at 10:31

Flemming Brank har opdateret sit coverbillede.

Facebook Picture
Flemming Branks coverbillede

Ulrik Walther Frederiksberg?

17. november 2013 at 11:03

Flemming Brank
13. november 2013 at 22:34

Flemming Brank har opdateret sit coverbillede.

Facebook Picture
Flemming Branks coverbillede

Verner Obel Wauv - sikke et skønt lysindfald i disse boliger, og så er der udført faldsikring foran vinduerne - hvor betænksomt :-)

14. november 2013 at 10:27

1

Lisa Nøk Hungeberg Home Sweet Home?

14. november 2013 at 11:04

Flemming Brank
11. november 2013 at 12:32

Flemming Brank har opdateret sit coverbillede.

Facebook Picture
Flemming Branks coverbillede
Flemming Brank
11. november 2013 at 12:28

Flemming Brank har delt et link på Flemming Branks tidslinje.

Facebook Picture
Region Hovedstaden lukker lægevagten

jyllands-posten.dk

Læserbreve med holdninger, meninger, ytringer, debat, satire, provokation, uenig, enig - jp.dk

Flemming Brank
15. oktober 2013 at 15:51

Flemming Brank har delt et link.

Facebook Picture
Forslag: Frederiksberg Kommune skal være en del af København

dr.dk

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune skal lægges sammen, siger radikal borgmester i hovedstaden. Det har ingen gang på jord, mener forsker.

Henning Hartvigsen Guskelov At den radiekale ikke bestemmer noget på Frederiksberg! og vil aldrig komme til det.

5. juli 2017 at 13:23

1
Flemming Brank
14. oktober 2013 at 15:15

Så er Borgmesteren kommet op i byens læskærme m.m. og snart følger plakater rundt om i hele byen af Jørgen samt af alle øvrige partiernes kandidater. Det hører med til en rigtig valgkamp på både billeder og ord. Som Frederiksberg Konservativ oplever jeg heldigvis ikke, hos de borgere jeg har talt med, et ønske om systemskifte for byen. Der er også orden i økonomien og gode tilbud til alle - unge som ældre, men der er lang vej igen til den 19. november 2013. Det bliver hård og spændende.......... God valgkamp!

Facebook Picture
Tidslinjebilleder

Morten Sckotz synes nu det er lidt snyd , når plakaterne først må komme op om små 14 dage

14. oktober 2013 at 15:23

1
Flemming Brank
11. oktober 2013 at 17:28

Er netop blevet interviewet af TV Lorry, der hele dagen har forsøgt at få en kommentar fra Liberal Alliance til historien om, at deres kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, havde blandet egen økonomi og støttemidler til kræftsygesammen. LA har åbenbart så travlt med at kritisere de konservatives social velballancerede budget, at de ikke har tid til at stille op til interview - det er jo heller ikke så sjovt, som at angribe andres politik! Istedet vil Lorry gerne høre om vi konservative så var kede af at miste omtalte Poul Erik Mølgaard Rasmussen til netop LA. Til dette er der kun et svar: Nej, det er vi ikke ! Om LA vil have ham i deres rækker er op til deres moral! Hos Konservative på Frederiksberg, har vi har ikke plads til den type politiker og ønskede heller ikke - som LA, der ifølge Mølgaard selv kendte til sagen, at stille ham op som kandidat til valget. Ærgerligt at LA ikke selv ønsker at stille op og kommenterer sagen.

Erik Kjærgaard Kvaj! Sådan noget SKAL du spørge om - det ved du godt ikk' :-)

11. oktober 2013 at 18:00

2

Erik Kjærgaard Hvornår vises interviewet?

11. oktober 2013 at 17:44

2

Flemming Brank SP: Sikke noget sludder du skriver. Mølgaard Rasmussen er selv citeret for at have oplyst LA om sagen inden han blev opstillet. Herudover kendte Nils Ole Heggland fra sin tid hos de konservative jo til sagen. Hvis du ser artiklen i Enklaven.dk, der har afdækket hele sagen står der netop at de konservative ved borgmesteren, Pernille Høxbro samt undertegnede ikke har ønsket at udtale os om sagen.Nu er Poul Erik Mølgaard Rasmussen af egen fri vilje ikke hos os længere, men havde vi kendt til hele sagen tidligere, havde han ikke selv fået lov til at bestemme! Men nu er han imidler tid hos LA og om det parti har en moral i forhold til hvem der repræsenterer det, tja det må være op til partiet at vise eller bevise.

12. oktober 2013 at 13:20

1

Flemming Brank Sorry.... Skal ikke ske igen 😉

11. oktober 2013 at 18:09

1

Flemming Brank Michael, jeg er ikke helt sikker på jeg forstår, hvad du mener. Jeg svarer pænt på dit spørgsmål, hvor du sikkert for at drille - det er I vist gode til hos S, manipulerede noget med facts, og så får jeg en ny møj spand i hovedet. Når TV, pressem mm spørger mig, stiller jeg op og svarer ærligt og ja , jeg tager bestemt afstand fra folk der ikke kan kænde forskel på dit og mit, specielt når det går ud over bl.a kræftramte børn. Men jeg forstår dit svar derhen, at du nok har et andet kodex i forhold til det i Enklaven oplyste om sagen. Om jeg så som gruppeformand skulle have grebet ind tildligere , undersøgt sagen til bunds mm, ja, der har du måske en point! Men jeg troede altså på, ved forespørgsel, at der ikke var mere i sagen, at det var en banal misforståelse og alt var i orden. Jeg har den "fejl", at jeg tror på folk og det gør jeg nok også fremover - men indrømmet, her skulle jeg nok have været mere mindre naiv. Det må jeg arbejde med.

12. oktober 2013 at 23:22

Flemming Brank MV. Tid er jo et fy ord, men du har et godt spørgsmål, som jeg er glad fo at du stillede og det har jeg bestemt tid til at svare på. Du skriver, at vi kendte til sagen og det er korrekt, men slet ikke i enkelthedder eller i detaljen som beskrevet i Enklaven i sidst uge. Vi havde alene hørt, at Mølgaard havde et udestående med en humanitær organisation, men at sagen nu - efter nogen tid, var bragt ud af verden. Men alene denne viden, var - som jeg har forstået det , nok til at han forståeligt ikke kunne blive opstillet på vores liste. Hans skift fra os og at han ikke var at finde på vores liste, hans udtalelser om politisk uenighed, vi ikke tidligere havde hørt om mm., fik åbenbart Enklaven til at grave dybere, hvilket førte til deres afslørende artikel, længe efter at han havde skiftet side. Havde vi tidligere haft den dokumentation og den viden Enklaven siden har fremskaffelse, ville hans medlemskab af den konservative gruppe have været oppe til drøftelse. Jeg bilder mig ind, at det samme ville have været tilfældet i den socialdemokratiske gruppe, hvis et medlem der havde "taget et ikke bevilget lån"! Men måske tager jeg fejl?

12. oktober 2013 at 22:25

Erik Kjærgaard Nøj... Hvor var du dygtig ;-) Spøg til side - Godt sagt!

11. oktober 2013 at 19:40

1

Flemming Brank Du ved: Den man elsker, osv....... Og så lærte vi lidt af Rød stue ved sidste valg 😉

11. oktober 2013 at 19:29

Kirsten Moldam Jeg har lige set Lorry's indslag - du gjorde det godt, pænt og sobert, simpelthen!

11. oktober 2013 at 20:58

3

Michael Vindfeldt En ting må man sige - I er sku søde ved hinanden i blå blok.

11. oktober 2013 at 19:21

2

Svend Pedersen Du huskede forhåbentlig at fortælle, at konservative holdt sagen skjult for Liberal Alliance for at breake den i pressen i stedet for "mellem venner", som ordentlige mennesker havde gjort.
Nå, men Poul Erik Mølgaard har trukket sig, så du behøver ikke bekymre dig om moralen hos os. Men måske I har lidt selvransagelse hos jer?

12. oktober 2013 at 12:56

Michael Vindfeldt Hej Flemming. Tak for dit svar - det er imponerende så konsekvent, I ville have været nu, hvor det er helt uden konsekvenser for jeres mandattal, og jeg konstaterer, at du som gruppeformand ikke har gjort noget som helst for at undersøge sagen, så længe han var konservativ, men nu hvor han er LA så er der ingen grænser for, hvor meget I tager afstand. Jeg vil ikke forholde mig til hypotetiske spørgsmål (det gør jeg aldrig) og jeg synes helt ærligt, at I fører en beskidt valgkamp. Men måske det er udtryk for, at I er pressede. Bh Michael

12. oktober 2013 at 23:01

Michael Vindfeldt Bare svar på mit spørgsmål, når du har tid, Flemming :)

12. oktober 2013 at 22:01

Michael Vindfeldt Flemming - hvorfor måtte han egentlig repræsentere jer indtil august i kommunalbestyrelsen, hvor I kendte til sagen, når I nu udtaler, at I ikke kan have ham siddende?

12. oktober 2013 at 14:53

Thea Brank Du var modig at stille op,

12. oktober 2013 at 11:50

1

Vibeke Qvist Godt Flemming. .......og god weekend!

11. oktober 2013 at 18:09

Flemming Brank Tja, jeg spurgte faktisk ikke. Men mon ikke det er i deres lange indslag i aften ..Mh

11. oktober 2013 at 17:58

Flemming Brank
11. oktober 2013 at 11:33

Flemming Brank har opdateret sit coverbillede.

Facebook Picture
Flemming Branks coverbillede

Kirsten Moldam varmt og dejligt billede :)

11. oktober 2013 at 17:20

Flemming Brank
9. oktober 2013 at 14:46

Så er der ingen vej tilbage. Valglisten er indleveret og 25 fantastiske kandidater er parate til på god og saglig vis at give de øvrige partier valgkamp til stregen! Vi ta'r ansvar for Frederiksberg..... Husk det den 19. November 2013.

Facebook Picture
Tidslinjebilleder

Thea Brank gdt valg til dig og alle konservative på Frb.

11. oktober 2013 at 15:29

Flemming Brank
8. oktober 2013 at 19:32

Så er der dømt "Møde for nye borgere på Frederiksberg". Frederiksberg Brandvæsen er selvfølgelig også på plads - ikke fordi der er ild, men fordi Brandvæsenet også er en del af den historie nye borgere skal præsenteres for. Indenfor i rådhussalen kommer der ve op mod 500 nye borgere, men først skal 2 trætte kommunalpolitiker - Signe fra de "meget" røde og jeg ,lige vende kommunens nye budget 2014 førend vi går ind og "slukker" tørste.

Facebook Picture
Tidslinjebilleder

Flemming Brank Jov, det var vi - men nu skal skårene klinkes og så i øvrigt hjem og sove....

8. oktober 2013 at 20:57

1

Carina Munck Olsén Sig mig, VAR I ikke færdige med det budget klokken fem i morges? ;)

8. oktober 2013 at 20:15

Flemming Brank
8. oktober 2013 at 14:29

Efter natteroderiet på rådhuset, får man lyst til bare at kaste sig ud i det blå og lade tanker og sjæl flyve...

Facebook Picture
Unavngivet album

Kirsten Moldam Helt forståeligt - og så i selskab med bl.a. nogle meget små mennesker...

8. oktober 2013 at 17:06

Flemming Brank
8. oktober 2013 at 14:25

Flemming Brank har opdateret sit coverbillede.

Facebook Picture
Flemming Branks coverbillede
Henrik Murmann
8. oktober 2013 at 12:31

God indsats, dog grundskyld helt på månen på Frederiksberg, som også Det konservative Parti siger

Flemming Brank
8. oktober 2013 at 12:08

Så er der budget på Frederiksberg. Et godt og grundigt gennemarbejdet budget for 2014, som er flot socialt velballanceret og med masser af spændende nye tiltag. Fra Frederiksberg Konservative kan vi kun være tilfredse, da det stort set var det budgetforslag vi havde lagt frem, som blev vedtaget. Ud af næsten 400 afstemningspunkter, var der kun en lille håndfuld, som ikke gik vores vej. Ærgerligt at de røde og LA på et enkelt punkt helt kammede over og alene "gik efter manden" og fjernede kommunens såkaldte "borgmesterbil". Med i købet ryger en god medarbejder, borgmesterens og direktionens arbejdsvilkår bliver forringet. Men de røde og LA får så til gengæld bugt med den lille snigende misundelse, der altid har været over, at byens borgmester havde en arbejdsbil. Småligt, tja - men det skal ikke ødelægge glæden over at Frederiksberg Konservative med borgmesteren i spidsen igen viste vejen og lederskabet med et godt budget 2014.

Kirsten Moldam Nogle mennesker tænker bare SÅ småt - burde de pågældende ikke melde sig ind hos sosserne??

8. oktober 2013 at 12:40

Kirsten Moldam Det glæder min inderste konservative sjæl, TAK!

8. oktober 2013 at 12:39

Flemming Brank
7. oktober 2013 at 18:54

Så er det nu slaget om Frederiksberg kommunes budget 2014 begynder. Præcis kl. 19.00 ringer borgmesteren med sin klokke og så går debatten i gang.Er vi færdige inden midnat så er det flot. Vigtigst er dog at få det rigtige budget vedtaget.

Flemming Brank
7. oktober 2013 at 14:15

Flemming Brank har opdateret sit coverbillede.

Facebook Picture
Flemming Branks coverbillede
Flemming Brank
7. oktober 2013 at 12:38

Nu har jeg siddet og talt. Over 200 afstemninger skal vi igennem i aften på rådhuset. Det bliver spændende, men nok også sent førend vi er færdige. Vigtigst er det dog, at Frederiksberg og mere end 104.000 borgere får et ordentligt budget 2014 med et godt Frederiksberg Konservativt aftryk :-)

Flemming Brank
7. oktober 2013 at 12:32

Flemming Brank har opdateret sit coverbillede.

Facebook Picture
Flemming Branks coverbillede
Flemming Brank
28. august 2013 at 00:14

Flemming Brank har tilføjet 10 nye billeder.

Facebook Picture
Unavngivet album
Flemming Brank
27. august 2013 at 23:59

Flemming Brank har tilføjet en begivenhed.

Kommunalvalget: Husk at stemme - alle stemmer tæller - også de personlige!

Stem personligt til Kommunalvalget

Stem personligt til Kommunalvalget

Kommunalvalget: Husk at stemme - alle stemmer tæller - også de personlige!

Flemming Brank
27. august 2013 at 23:20

Spændende dag! Udover at det borgerlige valgforbund i dag endelig blev offentligjort, tilsluttede endnu en parti sig valgforbundet - nemlig Frederiksberg Borgerlist.
Nu mangler blot S, SF og liste Ø førend vi alle er enige om byens næste borgmester. Det sidste sker jo nok ikke - så der venter en spændende valgkamp forude. Intet er endnu afgjort og alle stemmer tæller - helst på Frederiksberg Konservative - Byens Parti!

Flemming Brank
27. august 2013 at 23:10

Flemming Brank har tilføjet 5 nye billeder.

Facebook Picture
Unavngivet album